Avís legal - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Avís Legal

Titularitat del domini www.omc.cat: Aquest domini d'Internet és titularitat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
 
Identitat: Autoritat del Transport Metropolità
CIF: P-5890049-I
Direcció postal: carrer Balmes, 49 6ª planta, 08007 Barcelona
Telèfon: +34 93 362 00 20
Correu electrònic: atm@atm.cat


Continguts

L'ATM vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquesta web i es reserva el dret de modificar-ne el contingut. L'ATM no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se de les errades en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquesta web.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixin els drets de propietat de tercers i de continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que constitueixi la realització d'una ofensa penal o hi inciti.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part de les persones usuàries, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta de persones usuàries o al personal de l'ATM, en particular en els continguts que es trobin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

L'ATM podrà prohibir l'accés a aquesta web a qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes esmentades en els paràgrafs anteriors, que en cap cas tenen caràcter limitador.

L'ATM pot oferir enllaços, directament o indirecta, a recursos o llocs d'Internet que es trobin fora d'aquesta web. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s'ofereixin a la web de destinació. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

En cas que existeixi qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d'aquesta web i els documents que en constitueixen l'origen, prevaldrà allò que s'indica en aquests últims, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i el seu contingut.

No està permesa la modificació d'aquesta web.
 

Copyright i drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts, marques de serveis i logotips inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de l'ATM. També ho són el disseny, l'organització i la presentació de tots els continguts. En queda prohibida la utilització sense permís previ de l'ATM. També en queda prohibida la reproducció, duplicació, còpia, venda, revenda o aprofitament amb finalitat comercial. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que escaiguin, d'acord amb les lleis i tractats internacionals en vigor.

La totalitat del contingut d'aquesta web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element i forma de presentació, així com els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual de titularitat de l'ATM. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts sense l'autorització del titular.

L’ATM pot col·laborar amb d’altres organismes i entitats per tal de dotar de contingut la web de l’observatori. En tot cas, prèvia col·laboració l’ATM acordarà un dret d’ús no exclusiu dels continguts, marques o logotips que no li són propis. La seva publicació per part de l’ATM no legitima l’ús per part de 3ers.

L'accés a la web no suposa, en cap cas, l'adquisició per part de les persones usuàries de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Alguns dels continguts de la web poden ser descarregats sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic atm@atm.cat.
 

Dades Obertes

L'Administració permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d'última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.
 

Modalitats de reutilització de la informació publicada a la web www.omc.cat

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE i la Directiva 2019/1024/CE  del Parlament Europeu i del Consell, i modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que al seu torn transposa la Directiva 2013/37/UE), regulen la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:
  • Cal citar sempre l'autor o el titular dels drets: Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona.
  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Citar sempre la font de la informació.
  • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

 

Confidencialitat

Les dades que es facilitin a través de qualsevol dels formularis de la web, o aquelles que són necessàries per poder fer ús de les aplicacions de la web, no seran destinades a cap altra finalitat ni seran cedides a tercers, d'acord amb els principis de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Les persones usuàries tenen reconeguts els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals, que podran exercir mitjançant la tramesa dels formularis inclosos a la Política de Privacitat.

Cookies

Aquesta web utilitza les cookies informades en l’apartat “Política de cookies”. En cap cas s’utilitzen cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació sense que l'usuari en sigui conscient.

Navegació, seguretat i exclusió de responsabilitat

L'ATM no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers dels usuaris d'aquesta web o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. L'ATM no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquesta web.

Aquest Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través de la web de l'OMC.

L'ATM no garanteix ni es responsabilitza que l'accés a la web sigui ininterromput o es trobi lliure d'errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l'accés i l'ús d'aquesta web.

Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i les condicions que regeixen aquesta web, així com les relacions que se'n puguin derivar, estan protegits i es regeixen en tots i cadascun dels seus punts per les lleis de caràcter autonòmic o estatal que siguin aplicables.