Laboratori d’indicadors - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Laboratori d’indicadors

Crea els teus indicadors
Fes servir les nostres plantilles
Si prefereixes partir de plantilles predeterminades, pots personalitzar els exemples que posem a la teva disposició, modificant-los o afegint noves dades, i que també podràs descarregar i compartir. A continuació, tens un llistat dels exemples disponibles classificats per temàtiques (mobilitat de persones, mobilitat de mercaderies, conjuntura) o bé per àmbits territorials:
Imagen vinculada al título

Mobilitat de persones

Publicador de continguts

Accessibilitat

Cap a un model de transport més sostenible

Mobilitat activa i saludable

Mobilitat de gènere

Transport públic i economia

Imagen vinculada al título

Mobilitat de mercaderies

Publicador de continguts

Infraestructures i pols generadors de mobilitat

Imagen vinculada al título

Mobilitat per territori

Publicador de continguts

Mobilitat Municipal

Imagen vinculada al título

Indicadors de conjuntura

Publicador de continguts

Properament

Fonts de dades  
Imagen vinculada al título

Dades socioeconòmiques

Navegació per categories

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> friendlyURLs[themeDisplay.getLanguageId()] [in template "20097#20123#489200" at line 29, column 14]

----
Tip: It's the final [] step that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign url = friendlyURLs[themeDispl... [in template "20097#20123#489200" at line 29, column 1]
----
1<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data> 
2<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService") /> 
3<#assign journalArticleResourceLocalServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleResourceLocalService")> 
4<#assign assetCategoryLocalServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService")> 
5<#assign assetVocabularyLocalServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetVocabularyLocalService")> 
6 
7<#assign articleResourcePK = journalArticleResourceLocalServiceUtil.getArticleResourcePrimKey(groupId, journalArticleId)/> 
8<#assign categoryList=assetCategoryLocalServiceUtil.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle",articleResourcePK) > 
9<#assign asset = assetEntryLocalService.getEntry('com.liferay.journal.model.JournalArticle', articleResourcePK) > 
10<#if (Título?exists) && (Título.getData()?? && Título.getData() != "")> 
11<#assign titulo = Título.getData()> 
12</#if> 
13<#if (themeDisplay.getLanguageId() == 'es_ES')> 
14  <#assign indicador="Ver indicador"/> 
15  <#assign copiado='Copiado'/> 
16   
17</#if> 
18<#if (themeDisplay.getLanguageId() == 'ca_ES')> 
19    <#assign indicador="Veure indicador"/> 
20    <#assign copiado='Copiat'/> 
21</#if> 
22<#if (themeDisplay.getLanguageId() == 'en_US')> 
23    <#assign indicador="View indicator"/> 
24    <#assign copiado='Copy'/> 
25</#if> 
26 
27<#list asset.getCategories() as category> 
28<#assign catId = category.categoryId /> 
29<#assign url=friendlyURLs[themeDisplay.getLanguageId()]+'?filterCategoryIds='+catId /> 
30<div class="aqui" style="display:none">${url}</div> 
31  <script>  
32  
33  function clickf(){ 
34  var dat= document.URL.split('/') 
35  dat=dat[dat.length-1] 
36    // location.href="${friendlyURLs[themeDisplay.getLanguageId()]!''}" 
37     if( localStorage.getItem('urlMigas')!=undefined){ 
38      localStorage.removeItem('urlMigas');  
39      localStorage.setItem('urlMigas', dat); 
40      
41    }else{ 
42       localStorage.setItem('urlMigas', dat); 
43
44    console.log('${category.name}') 
45  }   
46    var urlDat="${friendlyURLs[themeDisplay.getLanguageId()]!""}" 
47     urlDat=urlDat.split('/') 
48    urlDat=urlDat[urlDat.length-1] 
49    var idioma='${themeDisplay.getLanguageId()}' 
50    idioma=idioma.split('_')[0] 
51    var idCat = '${category.categoryId}' 
52    var urldata=urlDat+"?filterCategoryIds="+'${catId}' 
53    // console.log($('.interior[id-tab="'+idCat+'"]').html()) 
54    //$('.interior').find('.listado-tematica[id-tab="'+idCat+'"]').addClass("este") 
55    $('.interior[id-tab="'+idCat+'"] ul').append("<li><button onclick='clickf()' class='btn-none align-items-end item-list-desp'> <a href='${friendlyURLs[themeDisplay.getLanguageId()]!''}?filterCategoryIds=${category.categoryId}' class='decoration'><div class='align-items-center d-flex flex-wrap'> <strong class='mr-2'>${titulo}:</strong><#if Descripción.getData()?length &lt; 70><span>${Descripción.getData()}</span > <#else> <span >${Descripción.getData()?substring(0,70)}...</span > </#if> </div></a><div class='links'><!--<a href='${friendlyURLs[themeDisplay.getLanguageId()]!''}?filterCategoryIds=${category.categoryId}' class='link-arrow pl-2' > ${indicador}</a>--><button class='btn-none i link-arrow pl-2' onclick='window.open(`${friendlyURLs[themeDisplay.getLanguageId()]!''}?filterCategoryIds=${category.categoryId}`,`_blank`)'>${indicador}</button><button class='btn-none icon-data-studio'onclick='getlink(`http://5.175.40.126/api/Atm?graph="+urlDat+"?country="+idioma+"`)' class='icon-datastudio'><i title='${titulo}-dat' class='fa fa-flask' aria-hidden='true' aria-label='${titulo}-dat'></i><span class='visually-hidden'>${titulo}-dat</span></button></div></button></li>") 
56    function getlink(element) { 
57      var aux = document.createElement("input"); 
58      aux.setAttribute("value", element); 
59      document.body.appendChild(aux); 
60      aux.select(); 
61      document.execCommand("copy"); 
62      document.body.removeChild(aux); 
63      $(event.target).parent().append('<p class="copy-style">${copiado}</p>') 
64       
65      // alert("URL copiada al portapapeles"); 
66
67    
68    
69  </script> 
70</#list> 
71<style> 
72.btn-none{ 
73  background: none!important; 
74  border: none!important; 
75
76.visually-hidden { 
77 position: absolute; 
78 width: 1px; 
79 height: 1px; 
80 margin: -1px; 
81 padding: 0; 
82 overflow: hidden; 
83 clip: rect(0, 0, 0, 0); 
84 border: 0; 
85
86.sr-only { 
87 position: absolute; 
88 width: 1px; 
89 height: 1px; 
90 margin: -1px; 
91 padding: 0; 
92 overflow: hidden; 
93 clip: rect(0, 0, 0, 0); 
94 border: 0; 
95
96.links { 
97  position:relative; 
98  min-width: 210px; 
99
100.copy-style{ 
101  background: #F6AE2D; 
102  color:white; 
103  padding:5px; 
104  position: absolute; 
105  right: 0; 
106  top: -25px; 
107  display: inline-block; 
108  padding: 12px; 
109  border-radius: 9px; 
110  font-size: 14px; 
111  opacity:0; 
112  animation: ocult 3s linear; 
113
114.align-items-end{ 
115  cursor:pointer;   
116
117.decoration{ 
118  text-decoration: none!important; 
119
120.icon-data-studio, 
121.icon-data-studio:hover{ 
122  border: 1px solid #F6AE2D; 
123  border-radius: 15px; 
124  padding: 5px 10px; 
125  font-size: 20px; 
126  width: 30px; 
127  display: flex; 
128  text-align: center; 
129  line-height: 0; 
130  margin: 0 5px; 
131  justify-content: center; 
132  align-items: center; 
133  color:#F6AE2D; 
134  margin-left: 20px; 
135  text-decoration:none; 
136
137.links{ 
138  display: flex; 
139  align-items: center; 
140  justify-content: center; 
141
142@keyframes ocult {  
143 0% { 
144  opacity: 1; 
145
146 
147 100% { 
148  opacity: 0; 
149
150
151 
152</style> 
Imagen vinculada al título

Mobilitat inclusiva i equitativa

Navegació per categories

Publicador de continguts

Imagen vinculada al título

Mobilitat sostenible i saludable

Navegac