Publicacions - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Publicacions 

Navegació per categories

Cercar Restaurar

Publicador de continguts

Actuacions d'empreses a l'àmbit de la mobilitat laboral

Actuacions de les empreses en l'àmbit de la mobilitat laboral. Informe final.

veure informe

Actuacions de les empreses en l'àmbit de la mobilitat laboral. Informe resum

veure informe

 

Veure
Actualització de l’estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes

Amb l’objectiu de conèixer el posicionament de les tarifes de l’Àrea de Barcelona respecte a altres sistemes de transport a Europa, el present estudi té com a finalitat dur a terme una anàlisi comparativa del nivell de les tarifes del transport públic a Barcelona envers a altres regions metropolitanes europees homologables.

Darrera actualització: 2016

Veure
Anàlisi de la mobilitat dins l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona a partir de dades de telefonia mòbil durant la crisi sanitària del COVID-19

Informe redactat per l'ATM de Barcelona a partir de les dades de telefonia móbil poques setmanes abans de la declaració de la pandèmia del COVID-19 i durant tot el 2020 amb l'objectiu d'estudiar els canvis en els patrons de la mobilitat de les persones per l’impacte del COVID-19 arreu del territori.

Darrera actualització: 2021

Veure
Anàlisi de situació del transport de mercaderies per carretera a Catalunya

Informe on es recull el resultat dels principals indicadors relacionats amb el transport de mercaderies per carretera a Catalunya.

Visitar Web >

Darrera actualització: 2020

Veure
Anàlisi del comportament futur dels usuaris del transport públic de Barcelona després de la crisi del COVID’19

L’objectiu general de la investigació és entendre les actituds envers al transport públic per tal d’anticipar el comportament futur de la demanda (usuaris) del transport públic de Barcelona un cop es restableixi la normalitat en els seus desplaçaments habituals.

Darrera actualització: 2020

Veure
Balanç dels descomptes tarifaris a l'àmbit de l'ATM de Barcelona

Durant l’últim quadrimestre de l’any 2022, es va aplicar una política de descomptes a les tarifes del transport públic, a iniciativa del govern espanyol, amb la finalitat de:

  • Compensar els efectes de la inflació sobre la ciutadania.
  • Estimular l’ús del transport públic.
  • Disminuir el consum de combustibles fòssils pels vehicles privats.

Aquest balanç aborda l’impacte de la iniciativa sobre el transport públic i, indirectament, sobre l’ús del vehicle privat a l'àmbit de l'ATM de Barcelona. Es basa en:

  • Les dades de validacions i d’adquisicions de títols de transport públic.
  • Els resultats d’estudis d’opinió.
  • El seguiment d’alguns indicadors de mobilitat.

Darrera actualització: 2022

Veure
Concessió Igualada Barcelona Assessorament tècnic a l’ATM en l’avaluació dels estàndards de qualitat del servei d’autobusos Igualada Barcelona

Informe amb els principals resultats de l'estudi d'avaluació dels estàndards de qualitat del servei d’autobusos Igualada Barcelona.

Darrera actualització: 2017

Veure
Concessió Manresa-Barcelona. Assessorament tècnic a l’ATM en l’avaluació i el seguiment del servei d’autobusos Manresa-Olesa-Barcelona

Informe amb els principals resultats de l'estudi d'avaluació i seguiment del servei d'autobusos Manresa-Olesa-Barcelona.

Darrera actualització: 2019

Veure
Directrius Nacionals de la Mobilitat

Les Directrius nacionals de mobilitat constitueixen el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de mobilitat de la Llei de mobilitat, mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control.

Les Directrius estableixen la relació entre la mobilitat terrestre i la resta de mitjans, marítims i aeris, i els serveis necessaris perquè funcionin. També estableixen la relació entre l’ús del sòl i l’oferta de transport públic i col·lectiu.

Darrera actualització: 2006

Veure
L'impacte de la covid-19 en la mobilitat quotidiana

Principals conseqüències i perspectives futures en l'ús dels mitjans de transport. Anàlisi a partir de l'Enquesta de Mobilitat En dia Feiner (EMEF).

Darrera actualització: 2021

Veure
El perfil d’usuari de la T 10

Aquest treball té com a objectiu determinar quin és el perfil de l’usuari de la T-10 tant a nivell del ciutadà local com del turista de Barcelona, que arriba de fora de Catalunya.

Darrera actualització: 2018

Veure
EMTA Barometer of public transport in the European metropolitan areas

Informes anuals publicats per l'EMTA on es recullen i comparen dades relatives a l'oferta i demanda de transport públic de les àrees metropolitanes participants.

Visita web >

Veure
Enquesta de mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre

La Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre, formada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i les administracions locals, per a la redacció del pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre ha realitzat una enquesta de mobilitat als ciutadans de les Terres de l’Ebre per tal de poder realitzar una diagnosi acurada dels hàbits de mobilitat en aquest territori i poder definir actuacions en el marc del Pla director de Mobilitat. L'enquesta telefònica assistida per ordinador es va realitzar del novembre de 2019 al gener de 2020 per tal d’analitzar la mobilitat quotidiana dels residents a les Terres de l’Ebre de mes de 4 anys. S’han fet un total de 9.541 entrevistes als 52 municipis de l’àmbit, de forma que es disposa d’una mostra representativa de la mobilitat en el conjunt de ciutadans i també a nivell de municipi el que permetrà detectar les mancances existents per a concretar les polítiques de potenciació de la mobilitat sostenible a les Terres de l’Ebre.

Darrera actualització: 2019

Veure
Estudi comparatiu sobre les tarifes dels transport públic en diverses àrees metropolitanes europees (títols no bonificats, bonificats o socials i ambientals

L’ATM va encarregar, l’any 2014, un estudi a l’Institut Cerdà per conèixer com es trobava el sistema tarifari de l’RMB enfront el d’altres regions metropolitanes europees equivalents, amb l’objectiu, entre d’altres, de conèixer el seu posicionament en quant a nivell de tarifes en valor absolut i ponderat pel nivell de vida i renda i poder donar una resposta argumentada a l'opinió de la societat contra la pujada de tarifes.

Darrera actualització: 2019

Veure
Finançament del sistema a l’ATM de Barcelona

L’ATM actua com a ròtula financera del sistema metropolità de transport públic col·lectiu, garantint els recursos per al finançament del transport públic regular de viatgers en l’àmbit del sistema tarifari integrat.

D’una banda obté les subvencions de les administracions (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona), que van formalitzar-se en un conveni de finançament per al període 2014-2017. L’Administració General de l’Estat (AGE) participa també en el finançament a través d’una aportació anual nominativa (des de l’any 2014 la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat).

D’altra banda l’ATM obté els ingressos que corresponen a la venda de títols de transport integrats.

Principals dades de finançament a l’ATM de Barcelona.

Darrera actualització: 2020

Veure
Indicadors de mobilitat i conjuntura

La mobilitat està fortament condicionada per l'entorn econòmic i social. Per tal de contextualitzar-ne l'evolució, aquest apartat presenta un conjunt d'indicadors genèrics que influeixen sobre la mobilitat en transport públic com per exemple, PIB, IPC, indicadors de demografia i mercat laboral, preus de carburants, matriculacions de vehicles i altres dades rellevants de mobilitat de viatgers i mercaderies.

Informació de l’evolució anual dels principals indicadors econòmics relacionats amb la mobilitat en l’àmbit de l’ATM Barcelona. Des de l’any 2009 s’han presentat edicions quadrimestrals i anuals de l’informe a I´RMB i des del 2014 per al conjunt de Catalunya.

Darrera actualització: 2022

Veure
INFORME COVID Del transport públic de l’àrea de Barcelona

La pandèmia de la covid-19 ha suposat un gran repte mundial, també en l’àmbit de la mobilitat: un repte sanitari, social, econòmic i de coordinació. El transport públic, com a servei essencial clau per a garantir la mobilitat, no s’ha aturat en cap moment, ni tan sols en els moments més durs de la pandèmia. En aquest informe es presenten les accions que l’ATM ha coordinat amb les administracions responsables del transport i les empreses operadores per a fer front a la pandèmia.

Darrera actualització: 2021

Veure
Informes de diagnosi i seguiment de les dades de mobilitat ferroviària durant l'emergència sanitària provocada per la COVID-19

Quart informe de diagnosi i seguiment de les dades de mobilitat ferroviària i mobilitat quotidiana a través de la telefonia mòbil durant l’emergència sanitària provocada per la COVID19 Corresponent al període Desembre 2020-març 2021

veure informe

Tercer informe de diagnosi i seguiment de les dades de mobilitat ferroviària durant l’emergència sanitària provocada per la COVID19. Corresponent al període juliol-novembre 2020

veure informe

Segon informe de diagnosi i seguiment de les dades de mobilitat ferroviària durant l’emergència sanitària provocada per la COVID19. Corresponent al període 6 d’abril - 2 de maig 2020 i 3 de maig - 19 de juny 2020

veure informe

Veure
Informe OMM

L'OMM publica un informe anual amb dades de mobilitat de las àrees metropolitanes participants, amb èmfasi especial a l'oferta i demanda de transport públic.

 

Visitar Web >

Veure
Les xifres del transport públic a Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya recull anualment les estadístiques anuals principals d’oferta i de demanda de tots els operadors de transport públic de Catalunya. Les dades es diferencien entre els modes d’autobús i ferroviaris, i per àmbits tarifaris integrats del territori català.

Darrera actualització: 2021

Veure