Publicacions - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Publicacions 

Navegació per categories

Temàtica
 • COVID-19
 • Dades socioeconòmiques
 • Economia del transport
 • Infraestructures
 • Mobilitat de mercaderies
 • Mobilitat de persones
 • Mobilitat inclusiva i equitativa
 • Mobilitat sostenible i saludable
 • Nous models de mobilitat
 • Sistemes de mobilitat innovadors
 • Tendències de futur
 • Vehicle autònom
Cercar Restaurar

Publicador de continguts

 • Actuacions d'empreses a l'àmbit de la mobilitat laboral

  En el marc de la crisi provocada per la COVID-19 es van registrar canvis importants en la mobilitat, i especialment la mobilitat laboral. L’ATM de l'àrea de Barcelona va impulsar diferents actuacions per la gestió i millora d’aquesta mobilitat, però també resulta necessari la corresponsabilitat de les empreses.

  L’Autoritat del Transport Metropolità va realitzar aquest treball on recopila quines són les principals necessitats de les empreses en la mobilitat laboral en el marc de la COVID-19 i reorientar l’estratègia de mobilitat futura.

  Veure
 • Actualització de l’estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes

  Amb l’objectiu de conèixer el posicionament de les tarifes de l’Àrea de Barcelona respecte a altres sistemes de transport a Europa, el present estudi té com a finalitat dur a terme una anàlisi comparativa del nivell de les tarifes del transport públic a Barcelona envers a altres regions metropolitanes europees homologables.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Anàlisi de la mobilitat dins l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona a partir de dades de telefonia mòbil durant la crisi sanitària del COVID-19

  Informe redactat per l'ATM de Barcelona a partir de les dades de telefonia móbil poques setmanes abans de la declaració de la pandèmia del COVID-19 i durant tot el 2020 amb l'objectiu d'estudiar els canvis en els patrons de la mobilitat de les persones per l’impacte del COVID-19 arreu del territori.

  Darrera actualització: 2022

  Veure
 • Anàlisi de situació del transport de mercaderies per carretera a Catalunya

  Informe on es recull el resultat dels principals indicadors relacionats amb el transport de mercaderies per carretera a Catalunya.

  Visitar Web >

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Anàlisi del comportament futur dels usuaris del transport públic de Barcelona després de la crisi del COVID’19

  L’objectiu general de la investigació és entendre les actituds envers al transport públic per tal d’anticipar el comportament futur de la demanda (usuaris) del transport públic de Barcelona un cop es restableixi la normalitat en els seus desplaçaments habituals.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Balanç dels descomptes tarifaris a l'àmbit de l'ATM de Barcelona

  Durant l’últim quadrimestre de l’any 2022, es va aplicar una política de descomptes a les tarifes del transport públic, a iniciativa del govern espanyol, amb la finalitat de:

  • Compensar els efectes de la inflació sobre la ciutadania.
  • Estimular l’ús del transport públic.
  • Disminuir el consum de combustibles fòssils pels vehicles privats.

  Aquest balanç aborda l’impacte de la iniciativa sobre el transport públic i, indirectament, sobre l’ús del vehicle privat a l'àmbit de l'ATM de Barcelona. Es basa en:

  • Les dades de validacions i d’adquisicions de títols de transport públic.
  • Els resultats d’estudis d’opinió.
  • El seguiment d’alguns indicadors de mobilitat.

  Darrera actualització: 2023

  Veure
 • Concessió Igualada Barcelona Assessorament tècnic a l’ATM en l’avaluació dels estàndards de qualitat del servei d’autobusos Igualada Barcelona

  Informe amb els principals resultats de l'estudi d'avaluació dels estàndards de qualitat del servei d’autobusos Igualada Barcelona.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Concessió Manresa-Barcelona. Assessorament tècnic a l’ATM en l’avaluació i el seguiment del servei d’autobusos Manresa-Olesa-Barcelona

  Informe amb els principals resultats de l'estudi d'avaluació i seguiment del servei d'autobusos Manresa-Olesa-Barcelona.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Dades bàsiques TMB

  TMB publica anualment un recull de les principals dades de la seva activitat de gestió del transport públic barceloní. El document inclou magnituds com ara la plantilla d'empleats, la demanda i l'ocupació, el nombre de línies i parades, el parc mòbil, etc.

  Dades disponibles des de 2017 fins a 2024.

  Resum de les principals dades de la xarxa i de la utilització de TMB.

  Darrera actualització: 2024

  Veure
 • Directrius Nacionals de la Mobilitat

  Les Directrius nacionals de mobilitat constitueixen el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de mobilitat de la Llei de mobilitat, mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control.

  Les Directrius estableixen la relació entre la mobilitat terrestre i la resta de mitjans, marítims i aeris, i els serveis necessaris perquè funcionin. També estableixen la relació entre l’ús del sòl i l’oferta de transport públic i col·lectiu.

  Darrera actualització: 2022

  Veure
 • L'impacte de la covid-19 en la mobilitat quotidiana

  Principals conseqüències i perspectives futures en l'ús dels mitjans de transport. Anàlisi a partir de l'Enquesta de Mobilitat En dia Feiner (EMEF).

  Darrera actualització: 2022

  Veure
 • El perfil d’usuari de la T 10

  Aquest treball té com a objectiu determinar quin és el perfil de l’usuari de la T-10 tant a nivell del ciutadà local com del turista de Barcelona, que arriba de fora de Catalunya.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Baròmetre EMTA del transport públic a les àrees metropolitanes europees

  Informes anuals publicats per l'EMTA on es recullen i comparen dades relatives a l'oferta i demanda de transport públic de les àrees metropolitanes participants.

  Darrera actualització: 2024

  Veure
 • Enquesta de mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre

  La Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre, formada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i les administracions locals, per a la redacció del pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre ha realitzat una enquesta de mobilitat als ciutadans de les Terres de l’Ebre per tal de poder realitzar una diagnosi acurada dels hàbits de mobilitat en aquest territori i poder definir actuacions en el marc del Pla director de Mobilitat. L'enquesta telefònica assistida per ordinador es va realitzar del novembre de 2019 al gener de 2020 per tal d’analitzar la mobilitat quotidiana dels residents a les Terres de l’Ebre de mes de 4 anys. S’han fet un total de 9.541 entrevistes als 52 municipis de l’àmbit, de forma que es disposa d’una mostra representativa de la mobilitat en el conjunt de ciutadans i també a nivell de municipi el que permetrà detectar les mancances existents per a concretar les polítiques de potenciació de la mobilitat sostenible a les Terres de l’Ebre.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Estudi comparatiu sobre les tarifes dels transport públic en diverses àrees metropolitanes europees (títols no bonificats, bonificats o socials i ambientals

  L’ATM va encarregar, l’any 2014, un estudi a l’Institut Cerdà per conèixer com es trobava el sistema tarifari de l’RMB enfront el d’altres regions metropolitanes europees equivalents, amb l’objectiu, entre d’altres, de conèixer el seu posicionament en quant a nivell de tarifes en valor absolut i ponderat pel nivell de vida i renda i poder donar una resposta argumentada a l'opinió de la societat contra la pujada de tarifes.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Evolució del nombre de viatgers que fan ús dels serveis de transport públic titularitat de l'AMB

  Estudi divulgatiu per conèixer l'evolució del nombre de viatgers que fan ús dels serveis de transport públic d'autobús i metro titularitat de l'AMB.

  Es presenten les dades d'evolució totals de l'AMB i també les dades d'evolució dels serveis de gestió directa (TMB: metro i bus) i dels serveis de gestió indirecta (Bus Metropolità)
   

  Darrera actualització: 2024

  Veure
 • Finançament del sistema a l’ATM de Barcelona

  L’ATM actua com a ròtula financera del sistema metropolità de transport públic col·lectiu, garantint els recursos per al finançament del transport públic regular de viatgers en l’àmbit del sistema tarifari integrat.

  D’una banda obté les subvencions de les administracions (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona), que van formalitzar-se en un conveni de finançament per al període 2014-2017. L’Administració General de l’Estat (AGE) participa també en el finançament a través d’una aportació anual nominativa (des de l’any 2014 la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat).

  D’altra banda l’ATM obté els ingressos que corresponen a la venda de títols de transport integrats.

  Principals dades de finançament a l’ATM de Barcelona.

  Darrera actualització: 2021

  Veure
 • Guia per la integració de la perspectiva de gènere als plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS)

  L’objectiu d’aquesta guia és oferir una eina de treball per tal d’integrar la perspectiva de gènere com a eix transversal als Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i que pugui servir també en la incorporació en altres figures de planificació de la mobilitat (EAMG, PDE).

  Aquesta guia s’ha pensat com un material complementari que permetrà incorporar la perspectiva de gènere en les diferents fases de treball d’un PMUS. El plec de prescripcions tècniques per a la redacció de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible de la Diputació de Barcelona (DIBA) ha servit de referent, però la guia està pensada per a que es pugui fer sevir a tot Catalunya i adaptar a la resta de l’estat o d’altres territoris.

  A part de ser una guia que cal que acompanyi a l’elaboració dels PMUS, és important que la seva aplicació vagi acompanyada d’un procés interdisciplinari dins de cada municipi, on hi hagi un treball en coordinació amb altres plans i departaments que tenen una relació directa amb la mobilitat amb perspectiva de gènere, com les àrees de Feminisme, Polítiques d’Equitat de Gènere i Igualtat, vinculant-ho amb els Plans d’Equitat de Gènere Municipals.

  Finalment, aquesta guia s’emmarca en treballs desenvolupats prèviament des de l’ATM per tal d’integrar la perspectiva de gènere en la mobilitat. Està fonamentada en l’anàlisi amb perspectiva de gènere de l’EMEF i que reflecteix la mobilitat diferenciada entre dones i homes; del PDM 2020-2025 i PDI 2021- 2030, que per primera vegada incorporen la perspectiva de gènere com a objectiu, i del Pla de Mesures contra l’assetjament sexual al transport públic 2022, que insta a abordar les violències masclistes i sexuals en la mobilitat.
   

  Veure
 • Guia "Soc regidor/a de mobilitat, i ara què?"

  Eina per conèixer el funcionament de la mobilitat, els referents normatius, la gestió de la mobilitat i de la via pública, el transport públic o el finançament.

  Descarrega

  Veure
 • Guia per a l'elaboració de plans de logística urbana sostenible

  Durant les darreres dècades, la logística, i molt especialment la distribució urbana de mercaderies, ha estat un dels sectors econòmics més dinàmics i complexos. A més, s'hi estan produint canvis significatius pel que fa al volum i tipus de mercaderies, fluxos i hàbits de consum i mobilitat.
  Aquests canvis s'han vist accelerats els últims anys amb el creixement exponencial experimentat pel comerç electrònic i el repartiment a domicili, l'anomenada distribució d'última milla. Però, entre altres externalitats negatives, aquesta mobilitat associada a les mercaderies ocasiona forts impactes en termes de congestió i contaminació atmosfèrica i acústica (en l'actualitat, el tràfic de mercaderies pot representar fins al 25 % del conjunt de desplaçaments urbans i generar entre el 25 % i el 50 % de les emissions contaminants a les nostres ciutats). Per reduir aquests impactes, la planificació local ha d'incorporar metodologies de diagnosi i propostes que ajudin a millorar l'ordenació i la gestió de la logística urbana i la faci més sostenible. En aquest context, aquesta publicació proporciona als ens locals una guia metodològica per a l'elaboració de plans de logística urbana sostenible.
  Aquesta guia es complementa amb diversos apartats que emmarquen l'estat de la qüestió de la logística urbana; en determinen el marc legal i regulador; fan una exposició dels diferents plans i programes sectorials de transport i mobilitat, i descriuen la casuística específica del sector.

   

  Visita Web >

  Veure