Enquestes de Mobilitat Quotidiana (EMQ) - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Mobilitat de persones
transport públic
Catalunya
mobilitat laboral
enquestes
mobilitat activa
vehicle privat
Catalunya
Enquestes

Enquestes de Mobilitat Quotidiana (EMQ)

Darrera actualització: 2006


transport públic Catalunya mobilitat laboral enquestes mobilitat activa vehicle privat

L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya (EMQ) és una estadística oficial promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. En la seva realització hi participen l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Centre d’Estudis d’Opinió. L’objectiu principal de l’enquesta és analitzar la mobilitat quotidiana dels residents a Catalunya. Per aquest motiu, s’ha recollit informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l’entrevista.

Sol·licitud de la Base de Dades de l’EMQ: a través d’aquest enllaç es pot dur a terme la sol·licitud de les Bases de Dades de l’EMQ. La BBDD de l’EMQ serà cedida respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

Més informació: per a més informació sobre les característiques i la metodologia de l’enquesta visita la web de l’IERMB.

 L’article 27 de la LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 modifica l’article 30 de la Llei 23/1998. Aquest passa a restar redactat de la manera següent:

Article 30

1. L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

2. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts