Les línies estratègiques del Pla de Ports de Catalunya. Horitzó 2030 - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Les línies estratègiques del Pla de Ports de Catalunya. Horitzó 2030

La Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, en l’article 9 estableix que el Pla de ports és l’instrument per mitjà del qual es determinen les grans línies de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis del sistema portuari que és competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les directrius que estableix el planejament territorial general. El Pla de ports de Catalunya.Horitzó 2030 s’estructura en 11 capítols que aborden els aspectes següents: - Motius de la redacció del nou Pla de ports de Catalunya, les seves característiques principals, així com l’estructura i abast del Pla. També es descriu breument el sistema portuari català actual i les activitats de servei públic portuari. - Visió i missió del sistema portuari català; aquestes constitueixen les bases del Pla i han de marcar l’orientació estratègica a seguir durant l’horitzó previst. - Anàlisi estratègica, des de la perspectiva DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de l’actual sistema portuari català, d'acord amb les dades recopilades mitjançant indicadors de seguiment, enquestes i entrevistes; també s’inclou una prognosi estratègica de l’activitat futura i un recull de les principals tendències detectads en l’àmbit de la innovació.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts