Memòria Anual - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Memòria anual

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col•lectiu, individualment o mitjançant entitats que les agrupin i les representin, que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51 %) i administracions locals (49 %), que són l'Ajuntament de Barcelona, ​​l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà ( AMTU). Cal destacar la presència de representants de l'Administració general de l'Estat (AGE) als òrgans de govern de l'ATM, com a observadors.
L'ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb les administracions que, com ara l'Administració de l'Estat, estan compromeses des d'un punt de vista financer o que són titulars de serveis propis o no traspassats.