Transparència - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Transparència

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. Per això:

L’Administració ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i ha de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

L’Administració s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i a les obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i als principis ètics i a les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l ’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.

L’Administració ha de ser accessible d’acord amb la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat i el DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés i gratuïta, i ha d’estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.

Les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51 %) i administracions locals (49 %), que són l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Cal destacar la presència de representants de l’Administració general de l’Estat (AGE) en els òrgans de govern de l’ATM, en qualitat d’observadors.

L’ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb les administracions que, com ara l’Administració de l’Estat, hi estan compromeses des d’un punt de vista financer o que són titulars de serveis propis o no traspassats.