Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya

accessibilitat

La disposició final tercera de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, estableix que el Govern ha d’aprovar un decret de desplegament que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per complir les condicions d’accessibilitat que preveu la Llei, tant en els sectors públics com en els sectors privats i tant en els entorns nous com en els existents.

Aquest Decret suposa el desplegament d’aquestes previsions legals, mitjançant l’aprovació d’un Codi d’accessibilitat en el qual es determinen les condicions, els requisits i les solucions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els serveis, els productes i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts