Plans d’accessibilitat dels operadors que gestionen mitjans de transport - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Plans d’accessibilitat dels operadors que gestionen mitjans de transport

accessibilitat

El Decret 209/2023 pel que s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya defineix en l’Article 93 que els operadors que gestionen mitjans de transport hauran de dur a terme un Pla d’accessibilitat. Aquests Plans tenen per objectiu determinar les actuacions necessàries per adequar les edificacions, vehicles i serveis existents a les condicions d’accessibilitat del nou Codi.

Hauran de fer aquests plans tots els operadors que gestionen mitjans de transport d’àmbit supramunicipal o de titularitat privada. En els casos dels operadors de transport que afectin l’àmbit d’un sol municipi, l’hauran de fer quan aquest no estigui inclòs al Pla d'accessibilitat municipal.

Els plans d’accessibilitat dels operadors s’han de redactar, revisar o modificar en un termini de 3 anys des de l’entrada en vigor del Codi i han de complir les directrius que el departament de la Generalitat competent en matèria de transport estableixi.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts