Població activa - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Població activa

Nombre de persones en edat de treballar d'un territori. Inclou les persones ocupades (compten amb un lloc de treball remunerat) i parades (aspiren a accedir a algun) durant el període de referència, segons els criteris de l'Organització Internacional del Treball (OIT)

Unitat: Milers de persones

Freqüència: Trimestral

Àmbit: Catalunya

Taula de dades
Exportar CSV
Descarrega jsonData

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE)

Vols reportar una incidència en les dades?

Si creus que hi ha informació incorrecta o dades equivocades, pots reportar la incidència perquè l’equip de l’OMC la revisi i procedeixi a la correcció de la mateixa.

Informar incidència

Copiat