Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida - Observatorio de la movilidad en Cataluña (OMC)

Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida (ATM)

Contenido actualizado el
Ens i organitzacions catalanes Administració pública Transport públic
Comparte este contenido:

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Area de Lleida és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari constituït per La Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Segrià i l'Ajuntament de Lleida, entitat de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que es crea amparada del que disposen a l'article 55.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Fuente: ATM Lleida ,