Observatoris d'interès(borrrar) - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Observatoris d'interès

Observatori de la Logística
L'Observatori de la Logística recull informació sistematitzada d'indicadors, agrupats en sis àmbits que aborden diferents temes d’interès del sector de la logística i el transport Pretén, doncs, esdevenir una eina eficient per a la planificació i la gestió del sistema logístic de Catalunya.

Font: CIMALSA

Observatori del transport regular de viatgers per carretera
Informes anuals del transport regular de viatgers per carretera.

Font: Generalitat de Catalunya

Observatori de costos socials i ambientals del transport
Transposició per a Catalunya del “Handbook on External Costs of Transport” publicat per la Direcció General de Mobilitat i Transport de la Comissió Europea.

Font: Generalitat de Catalunya

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya
L'Observatori de costos del transport discrecional de viatgers és un instrument elaborat per la Direcció General de Transports i Mobilitat amb l'objectiu d'oferir al sector una visió global i al màxim objectiva possible de l’evolució dels costos del transport discrecional, procurant que sigui d’utilitat tant a les empreses i a les associacions sectorials com als potencials usuaris i clients.

Font: Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya

Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera
Revista semestral on podeu trobar informació estadística sobre els costos en les diferents operacions del transport de mercaderies per carretera.

Font: Generalitat de Catalunya

Observatori del Transport i la Logística d'Espanya
L'OTLE analitza la mobilitat de viatgers i mercaderies des d'una perspectiva global, que considera tots els modes de transport (carretera, ferroviari, aeri i marítim) i àmbits (nacional i internacional). Presenta a més un enfocament transversal de l'actividad logística oferint dades de transport de mercaderies, socioeconòmics, d'infraestructures i informació relativa a la intermodalitat, aspecte clau en la cadena logística.

Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Observatoris del transport de mercaderies per carretera del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana
"Pàgina web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) on es recopilen els principals informes amb l'objectiu bàsic de conèixer la situació internacional i l'evolució dels indicadors econòmics i socials del sector del transport terrestre".

Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana