Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Girona (ATM) - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Girona (ATM)

Contingut actualitzat el
Ens i organitzacions catalanes Administració pública Transport públic
Comparteix aquest contingut:

El Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que es crea a l’empara del que disposen l’article 20 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l’article 55.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les administracions que l’integren creen aquest Consorci interadministratiu, de caràcter voluntari i per temps indefinit, per a la coordinació del sistema de transport públic de viatgers a les comarques del Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i la Garrotxa, i la resta de finalitats que s’expressen en aquests Estatuts.

El Consorci del Transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), és integrat per la Generalitat de Catalunya i els consells comarcals i els ajuntaments esmentats a l’annex d’aquests Estatuts.

Font: ATM Girona ,