Directrius Nacionals de Mobilitat - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Directrius Nacionals de Mobilitat

El 3 d’octubre de 2006 s'aproven mitjançant el Decret 362/2006, les Directrius nacionals de mobilitat (DNM), d'aplicació a tot el territori de Catalunya. Tenen naturalesa de pla territorial i han de servir per a l’elaboració dels diferents instruments de mobilitat establerts per la Llei 9/2003: plans directors de mobilitat, plans específics i plans de mobilitat urbana.

Les DNM parteixen de les conclusions establertes a partir de la diagnosi realitzada sobre l’estat dels diferents tipus de mobilitat en el territori català i dels escenaris de futur previstos pel que fa a la demografia, l’economia i la mobilitat.

Les DNM es fonamenten en la integració de sis principis orientadors:

  • Configurar un sistema de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema productiu nacional.
  • Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.
  • Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.
  • Millorar la qualitat de salut dels ciutadans.
  • Aportar més seguretat en matèria de desplaçaments.
  • Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles.

Actualment ha arrencat una consulta pública prèvia al Projecte de decret pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat que pretén recollir les propostes que puguin fer les entitats vinculades amb el sector de la mobilitat a Catalunya per poder revisar de forma congruent les Directrius nacionals de mobilitat.

 

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Indicadors que pots trobar a l'OMC i que també apareixen al document

Publicador de continguts

Publicador de continguts