Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea de Barcelona - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)
Comarcal
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Barcelona ciutat
STI Barcelona
Vegueria de Barcelona
Vegueria de la Catalunya Central
Enquestes

Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea de Barcelona

Darrera actualització: 2023


L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). L'enquesta la realitza l'Institut Metròpoli (abans IERMB) des de l'any 2003.

L’EMEF té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 anys i més, resident a l’àmbit del Sistema tarifari integrat de Barcelona.

Les enquestes de mobilitat són un instrument estadístic que ens permet obtenir informació sobre com i per què es mou la població, a la vegada que representen eines d’anàlisi de les tendències per a la planificació de la mobilitat. A partir de les dades que ens proporcionen, es poden analitzar els patrons de mobilitat en funció de les característiques de la població i dels diferents territoris.

 

Bases de Dades de l’EMEF: Podeu descarregar-vos les dades a través dels fitxers de microdades obertes d’ús públic que contenen informació anonimitzada en format CSV. En aquests moments, l’OMC disposa de les microdades completament anonimitzades per als anys 2021 i 2022, i està treballant en la publicació d’anys anteriors que s’aniran publicant en aquest entorn. S’adjunta també un arxiu en format Excel, amb informació sobre cada base de dades.

A banda, l’ATM de l’àrea de Barcelona, prèvia petició de la persona interessada i posterior aprovació per part de l’ATM, si s’escau, també ofereix accés a la base de dades confidencials amb finalitats científiques emprades pel secret estadístic. En el següent document expliquem el procés per sol·licitar dita informació (atenció de la sol·licitud i tots els documents requerits). L’ATM només cedirà les bases de dades confidencials de l’EMEF als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques sempre que acreditin complir amb els requisits establerts per llei. A més, les dades confidencials a les que es donarà accés amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en cap cas permetran una identificació directa de les persones, respectant així la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

 

 L’article 27 de la LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 modifica l’article 30 de la Llei 23/1998. Aquest passa a restar redactat de la manera següent:

Article 30

1. L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

2. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

Dates d’actualització de les edicions: cada mes de maig es publiquen els Aspectes metodològics i qüestionari i les Publicacions de l’EMEF de l’any anterior. La resta d’informes es publiquen durant la tardor.

Més informació: per a més informació sobre les característiques i la metodologia de l’enquesta visita la web de l'Institut Metròpoli i consulta el següent document: Document tècnic EMEF .

Selecciona l´any que vols consultar:

EMEF 2010

Aspectes metodològics

EMEF 2010 Qüestionari

EMEF 2009

Aspectes metodològics

EMEF 2009 Qüestionari

EMEF 2008

Aspectes metodològics

EMEF 2008 Qüestionari

EMEF 2007

Aspectes metodològics

EMEF 2007 Qüestionari

EMEF 2006

Informes generals

EMEF 2006 Resum executiu

EMEF 2005

Informes generals

EMEF 2005 Resum executiu

EMEF 2004

Informes generals

EMEF 2004 Resum executiu

Aspectes metodològics

EMEF 2004 Qüestionari

Microdades

test

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Indicadors extrets de la documentació anterior, que pots trobar a l'OMC

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts