Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea de Barcelona - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea de Barcelona

Darrera actualització: 2022

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). L'enquesta la realitza l'Institut Metròpoli (abans IERMB) des de l'any 2003.

L’EMEF té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 anys i més, resident a l’àmbit del Sistema tarifari integrat de Barcelona.

Les enquestes de mobilitat són un instrument estadístic que ens permet obtenir informació sobre com i per què es mou la població, a la vegada que representen eines d’anàlisi de les tendències per a la planificació de la mobilitat. A partir de les dades que ens proporcionen, es poden analitzar els patrons de mobilitat en funció de les característiques de la població i dels diferents territoris.

Sol·licitud de la Base de Dades de l’EMEF: a través d’aquest enllaç es pot dur a terme la sol·licitud de les Bases de Dades de l’EMEF. L’ATM cedirà les BBDD de l’EMEF als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques. Es donarà accés a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic

 L’article 27 de la LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 modifica l’article 30 de la Llei 23/1998. Aquest passa a restar redactat de la manera següent:

Article 30

1. L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

2. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

Dates d’actualització de les edicions: cada mes de maig es publiquen els Aspectes metodològics i qüestionari i les Publicacions de l’EMEF de l’any anterior. La resta d’informes es publiquen durant la tardor.

Més informació: per a més informació sobre les característiques i la metodologia de l’enquesta visita la web de l'Institut Metròpoli i consulta el següent document: Document tècnic EMEF.

Selecciona l´any que vols consultar:

EMEF 2022

Informes per àmbits o temàtiques

EMEF 2022 Informe AMB

Aspectes metodològics

EMEF 2022 Qüestionari

EMEF 2010

Aspectes metodològics

EMEF 2010 Qüestionari

EMEF 2009

Aspectes metodològics

EMEF 2009 Qüestionari

EMEF 2008

Aspectes metodològics

EMEF 2008 Qüestionari

EMEF 2007

Aspectes metodològics

EMEF 2007 Qüestionari

EMEF 2006

Informes generals

EMEF 2006 Resum executiu

EMEF 2005

Informes generals

EMEF 2005 Resum executiu

EMEF 2004

Informes generals

EMEF 2004 Resum executiu

Aspectes metodològics

EMEF 2004 Qüestionari
Et pot interessar

Publicador de continguts

Actuacions d'empreses a l'àmbit de la mobilitat laboral

Consultar

Actualització de l’estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes

Consultar