Pla territorial general de Catalunya - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla territorial general de Catalunya

D’acord amb la Llei d’aprovació 1/1995, “el Pla territorial general ha d’esser l’instrument que defineixi els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada ha d’esser el marc orientador de les accions que emprenguin els poders públics per a crear les condicions adequades per atreure l’activitat adequada als espais territorials idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants independentment de l’àmbit territorial on visquin. El Pla ha d’esser també l’instrument que defineixi els objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació del medi ambient”.

El Pla territorial general de Catalunya articula les propostes en tres línies d’actuació:

la definició d’estratègies
la definició del model territorial
les directrius per a la formulació de plans.
 

En la línia de les estratègies, l’apartat sobre la qualitat de vida és el més rellevant ja que s’hi detallen les actuacions que s’hauran d’emprendre en temes com els equipaments o el medi ambient en la línia de fomentar la qualitat de vida al territori. En la definició del model territorial es presenta la imatge-objectiu de la població al 2026 i els sistemes de proposta com a eines per assolir objectius d’impuls, reequilibri o desenvolupament potenciat mentre que en l’apartat de directrius per a la formulació de plans es relacionen les determinacions que el Pla territorial assigna a les altres figures de planificació i que seran les que hauran de concretar les propostes del PTGC atès que aquestes no tenen una aplicació física directa sobre el territori.

El PTGC ha d’establir les pautes necessàries per a la coherència dels plans territorials parcials i els plans territorials sectorials que l’han de desenvolupar.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts