Pla territorial metropolità de Barcelona - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla territorial metropolità de Barcelona

Aprovació definitiva

En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010).

EDICTE de 26 de març de 2013, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa. del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/279.

EDICTE de 24 de març de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa. del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/203.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts