Pla de seguretat viària - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Pla de seguretat viària

El Pla de seguretat viària (PSV) 2021-2023 és el primer pla amb accions concretes que despleguen els objectius i línies estratègiques del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030.

Els objectius primordials del PSV són la reducció del 15% de les víctimes mortals l'any 2023 respecte al 2021, amb l’horitzó de Zero víctimes mortals al 2050, implantar una mobilitat més segura i al mateix temps sostenible, saludable, connectada i automatitzada així com objectius específics per la protecció dels usuaris més vulnerables de la mobilitat.

Els objectius estratègics generals (OEG) són aquells que tenen una entitat important i sobre els quals recolza tota l’estructura funcional d’aquesta administració de trànsit per als propers anys.

Totes les actuacions planificades hauran de contribuir a aquests objectius, que són els següents:

- OEG 1. Administració de la informació. Mantenir, garantir i oferir als ciutadans serveis d’informació en temps real basats en sistemes ITS eficients, ajustats i accessibles

- OEG 2. Gestió intermodal. Desenvolupar sistemes i eines de suport a una gestió eficient del trànsit en totes les seves modalitats, afavorint la connexió dels diferents sistemes i fomentant les formes de transport segures i sostenibles

- OEG 3. Desplegament de sistemes C-ITS. Adaptar-se al nou paradigma de mobilitat provocat per la irrupció dels vehicles connectats i autònoms i la mobilitat com a servei (Mobility as a Service - MaaS)

Per altra banda, els objectius estratègics transversals (OET) són:

- OET 1. Seguretat viària. Servir d’eina que faciliti la consecució dels objectius del Pla de seguretat viària vigent fent totes les actuacions compatibles amb aquest Pla.

- OET 2. Sostenibilitat i medi ambient. Les accions proposades hauran de servir per millorar la fluïdesa del trànsit i evitar congestions, però han de contribuir igualment a millorar la qualitat de l’aire, el medi ambient, la contaminació acústica, etc., mitjançant actuacions que directament o indirectament persegueixin aquesta finalitat.

- OET 3. Internacionalització. Les actuacions proposades es desplegaran, en la mesura que sigui possible, prenent com a referència les recomanacions internacionals i les experiències d’altres països del nostre entorn, però sobretot les disposicions de la Directiva europea 2010/40/UE en matèria de compatibilitat, interoperabilitat i continuïtat de les solucions ITS a tot Europa. A més, les actuacions han de seguir criteris implementats pels sistemes internacionals de qualitat (ISO), de prevenció de riscos i seguretat.

Font: Generalitat de Catalunya

Més informació

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Publicador de continguts