Transparència i bon govern - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Ruta de navegació

Transparència i bon govern

29 / 01 / 2021

L’Administració ha de donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast

  • L’Administració ha de ser transparent. Ha de ser proactiva i ha de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.
  • L’Administració s’ha de regir pel principi de bon govern. S’ha d’ajustar a les regles i a les obligacions sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració, i als principis ètics i a les bones pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l ’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.
  • L’Administració ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, de fàcil accés i gratuïta, i ha d’estar a l’abast de les persones amb discapacitat en un format subministrat per mitjans o formats escaients que resultin accessibles i comprensibles.