Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC) - Observatori de la mobilitat a Catalunya (OMC)

Bases de dades

Presentació de l’Observatori de la Mobilitat de Catalunya
Descobreix en poc més d’un minut què és l’Observatori de la Mobilitat de Catalunya, quins serveis ofereix i quin contingut hi pots trobar.
Et donem la benvinguda a l'Observatori de la Mobilitat de Catalunya!

Publicacions

Publicador de continguts

Actuacions d'empreses a l'àmbit de la mobilitat laboral

Actuacions de les empreses en l'àmbit de la mobilitat laboral. Informe final.

veure informe

Actuacions de les empreses en l'àmbit de la mobilitat laboral. Informe resum

veure informe

 

Veure
Actualització de l’estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes

Amb l’objectiu de conèixer el posicionament de les tarifes de l’Àrea de Barcelona respecte a altres sistemes de transport a Europa, el present estudi té com a finalitat dur a terme una anàlisi comparativa del nivell de les tarifes del transport públic a Barcelona envers a altres regions metropolitanes europees homologables.

Darrera actualització: 2016

Veure

Enquestes de mobilitat

Publicador de continguts

Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea de Barcelona

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). L'enquesta la realitza l'Institut Metròpoli (abans IERMB) des de l'any 2003.

L’EMEF té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 anys i més, resident a l’àmbit del Sistema tarifari integrat de Barcelona.

Les enquestes de mobilitat són un instrument estadístic que ens permet obtenir informació sobre com i per què es mou la població, a la vegada que representen eines d’anàlisi de les tendències per a la planificació de la mobilitat. A partir de les dades que ens proporcionen, es poden analitzar els patrons de mobilitat en funció de les característiques de la població i dels diferents territoris.

Sol·licitud de la Base de Dades de l’EMEF: a través d’aquest enllaç es pot dur a terme la sol·licitud de les Bases de Dades de l’EMEF. L’ATM cedirà les BBDD de l’EMEF als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques. Es donarà accés a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic

 L’article 27 de la LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998 modifica l’article 30 de la Llei 23/1998. Aquest passa a restar redactat de la manera següent:

Article 30

1. L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

2. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

Dates d’actualització de les edicions: cada mes de maig es publiquen els Aspectes metodològics i qüestionari i les Publicacions de l’EMEF de l’any anterior. La resta d’informes es publiquen durant la tardor.

Més informació: per a més informació sobre les característiques i la metodologia de l’enquesta visita la web de l'Institut Metròpoli i consulta el següent document: Document tècnic EMEF.

Darrera actualització: 2022

Veure
Enquestes de qualitat percebuda

Les enquestes de qualitat percebuda al transport públic permeten a les administracions i/o empreses operadores, responsables d'oferir el servei de transport públic, avaluar la percepció i satisfacció que les persones usuàries tenen sobre el servei prestat. Els resultats d'aquestes enquestes es consideren un element clau per a l'avaluació, gestió i planificació del servei.

Darrera actualització: 2022

Veure

Enllaços d'interès